بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  (KI Series (1-5 KVA

 

LINE INTERACTIVE ,1to5KVA,KI سینوسی کامل

مدل: KI

LINE INTERACTIVE
TOWER
سینوسی کامل
B 1kVA to 10kVA